Pro řidiče

Vraky

Zákony, které se zabývají problematikou autovraků:

541/2020 Sb. Zákon o odpadech

542/2020 Sb. Zákon o výrobcích s ukončenou životností

13/1997 Sb. Zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

361/2000 Sb. Zákon o silničním provozu, ve znění pozdějších předpisů (tvoří-li vozidlo překážku provozu)

případně další (Občanský zákoník, Zákon o podmínkách provozu na pozemních komunikacích ad.)

 

Pokud nevíte na koho se obrátit s žádostí o likvidaci vašeho dosloužilého vozidla, zde naleznete seznam zařízení oprávněných k ekologické likvidaci autovraků:

Veřejný přehled zařízení (mzp.cz)

 

Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů rozlišuje dva základní postupy:

odstranění vraku a odstranění vozidla více než 6 měsíců technicky nezpůsobilého. Jedná se o:

1.

§ 19 odst.2 písm. g) odstavovat silniční vozidlo, které je pro závady v technickém stavu zjevně technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích a obnovení způsobilosti by si vyžádalo výměnu, doplnění nebo opravu podstatných částí mechanismu nebo konstrukce silničního vozidla nebo které není možné identifikovat prostřednictvím identifikačního čísla vozidla umístěného na karoserii nebo rámu vozidla, za čelním sklem nebo na výrobním štítku (dále jen „vrak“)

U vozidel, která lze klasifikovat jako vraky, uloží silniční správní úřad (podle § 19c zákona o pozemních komunikacích) jejich provozovateli na návrh vlastníka pozemní komunikace povinnost vrak odstavený na dálnici, silnici, místní komunikaci nebo veřejně přístupné účelové komunikaci odstranit a odstavit mimo takovou pozemní komunikaci.

Po marném uplynutí 2 měsíců od uložení této povinnosti zajistí vlastník pozemní komunikace předání vraku na náklady provozovatele vozidla oprávněné osobě. V případě, že není možné identifikovat vozidlo (např. mu chybí registrační značky nebo VIN na viditelném místě), může silniční správní úřad provést ohledání vozidla, včetně jeho otevření.

2.
§ 19 odst.2 písm. h) odstavovat silniční vozidlo, které po dobu více než 6 měsíců nesmí být podle zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích provozováno na pozemních komunikacích z důvodu marného uplynutí lhůty pro provedení pravidelné technické prohlídky nebo technické nezpůsobilosti vozidla zjištěné technickou prohlídkou nebo technickou silniční kontrolou,

Vlastník pozemní komunikace je oprávněn vyzvat provozovatele takovéhoto vozidla, aby odstranil důvod, pro který nesmí být vozidlo provozováno, nebo vozidlo z pozemní komunikace odstranil. Postup je upraven v § 19d zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

Po marném uplynutí 2 měsíců je vlastník pozemní komunikace oprávněn vozidlo z pozemní komunikace odstranit a odstavit jej na vhodném místě; v takovém případě oznámí provozovateli vozidla místo, kde je možné vozidlo vyzvednout, a způsob jeho vyzvednutí. Náklady na odstranění a odstavení silničního vozidla nese jeho provozovatel (v případě zaniklého vozidla jeho vlastník); to neplatí, prokáže-li závažné důvody, které mu znemožnily vozidlo odstranit.

Pokud si provozovatel vozidlo nevyzvedne do 3 měsíců, může silniční správní úřad na návrh vlastníka pozemní komunikace povolit prodej vozidla ve veřejné dražbě.

Postranní menu