Městská policie

O nás

Městská (Obecní) policie je orgán obce, který zřizuje a ruší zastupitelstvo města obecně závaznou vyhláškou. Městská policie zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku v rámci působnosti obce a plní další úkoly, pokud tak stanový tento nebo zvláštní zákon.

Každý má právo obracet se na zaměstnance obce zařazené do obecní policie (dále jen "strážník) se žádostí o pomoc. Strážníci jsou povinní v rozsahu svých úkolů požadovanou pomoc poskytnout. Při plnění svých úkolů spolupracuje obecní policie s Policií České republiky. Obecní policii řídí starosta, pokud zastupitelstvo města nepověří řízením obecní policie jihého člena obecního zastupitelstva. 

Činnost městské policie se řídí zejména zákonem ČNR č. 553/1991 Sb., o obecní policii. Z tohoto zákona vyplývají základní pravomoci a povinnosti strážníků městské policie.

Městská policie Havlíčkův Brod pracuje nepřetržitě 24 hodin denně. V současnosti zaměstnává 30 strážníků (z toho 2 ženy) a 1 ostatní zaměstnanec zařazený do obecní policie. Sídlem MP je ulice Žižkova 34, Havlíčkův Brod.

Postranní menu